Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Mariëlle Grootveld – Colenbrander van Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gevestigd op Blikveld 25, 3147PD te Maassluis. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 88026655.

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen coaching. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u Groei en Bloei Coaching by Mariëlle uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Groei en Bloei Coaching by Mariëlle deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot coaching tot stand komt, dan zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens, maar ook d.m.v. een intakeformulier. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen coaching en verzamelt alleen die gegevens die Groei en Bloei Coaching by Mariëlle in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij haar zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Groei en Bloei Coaching by Mariëlle alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Groei en Bloei Coaching by Mariëlle verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben. Zonder uw toestemming deelt Groei en Bloei Coaching by Mariëlle uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle is uiteraard wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Groei en Bloei Coaching by Mariëlle van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen coaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle respecteert uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met Groei en Bloei Coaching by Mariëlle opnemen.