Algemene voorwaarden

Algemeen

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle is opgericht door Mariëlle Grootveld -Colenbrander, gevestigd te Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88026655 Groei en Bloei Coaching by Mariëlle richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren tussen de 4-16 jaar, ouderbegeleiding en individuele coaching.


Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Groei en Bloei Coaching by Mariëlle en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


Toestemming ouders

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders dan wel verzorgers akkoord moeten gaan met de coaching. Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de begeleidingen dienen deze overeenkomst te tekenen.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat eventueel ander gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, als de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het begeleiden, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tijdens de eerste afspraak zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle de opdracht gevende ouder(s) wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de hanteerde tarieven. Deze zijn tevens te vinden op de website; www.groeienbloeibymarielle.nl


Vertrouwelijkheid

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens de coach sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, zal te allen tijde toestemming gevraagd worden aan ouder/verzorger.

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kind, in overeenstemming met de persoonlijke wet- en regelgeving het gebied van bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hierbij ook het privacyreglement op de website; www.groeienbloeibymarielle.nl

Mochten er signalen zijn die u of het kind in gevaar brengen, dan zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle dit wel bespreken met derden. Dit wordt eerst van tevoren aangegeven. Hiermee handelt Groei en Bloei Coaching by Mariëlle volgens de richtlijnen volgens de meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling.


Aansprakelijkheid

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle werkt oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De coachee / het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

Groei en Bloei Coaching by Mariëlle is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van. 

Als Groei en Bloei Coaching by Mariëlle een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan de door de verzekering wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Groei en Bloei Coaching by Mariëlle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Groei en Bloei Coaching by Mariëlle u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.


Klachtenregeling

Heeft u een klacht over het coachen of het contact, gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat d.m.v. een gesprek naar een oplossing gezocht kan worden. Wanneer dit niet blijkt te lukken dient u, schriftelijk, binnen 8 kalenderdagen na het geschil, zo gedetailleerd mogelijk uw klacht te beschrijven zodat Groei en Bloei Coaching by Mariëlle hier zo adequaat mogelijk op kan reageren. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt worden, zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten.


Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit houdt in dat ouders/verzorgers het kind brengen en na afloop van de coaching sessie weer ophalen op de afgesproken tijden. Een sessie met een kind duurt 45 min.

Na iedere coaching sessie met het kind zal er een kort overleg plaatsvinden om de gelegenheid te bieden wat en waar het kind aan gewerkt heeft. Indien van toepassing deelt Groei en Bloei Coaching by Mariëlle het advies om door te verwijzen voor verder onderzoek of een ander soort hulpverlening.

Mocht het wenselijk zijn dat de begeleiding op een andere locatie dan de praktijkruimte van Groei en Bloei Coaching by Mariëlle plaatsvindt worden er reiskosten aan u doorberekend.


Observatie en verslag

Verslagen worden schriftelijk vastgelegd en gedeeld met ouders/verzorgers. Gemaakte verslagen worden gedurende 5 jaar bewaard. Hiermee voldoet Groei en Bloei Coaching by Mariëlle conform de AVG-richtlijn.

Op verzoek van de ouders van het kind, bezoekt de coach of van andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Hiervoor zal een inschatting gemaakt worden voor de hiervoor benodigde geleverde tijd. Deze kosten zullen worden geregistreerd en gedeclareerd.


Verhindering

Een afspraak kan kosteloos minimaal 24 uur van tevoren afgezegd door een ouder/verzorger of verplaatst worden. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle 50 % van het tarief in rekening brengen. Bij ziekte is overleg mogelijk. Bij geen tijdige afzegging worden de sessiekosten in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen bij een gemaakte afspraak/sessie zonder afmelding zal Groei en Bloei Coaching by Mariëlle het volledige bedrag in rekening gebracht.

Afzeggen kan per email, telefonisch of via WhatsApp. Tijdens de coaching sessies zal de telefoon niet worden opgenomen, maak voor het inspreken van uw bericht gebruik van de voicemail.


Tarieven

De actuele tarieven zijn te vinden op website op de pagina tarieven Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en het gebruik van materialen. Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd.


Betalingsvoorwaarden

Voor betaling wordt een factuur opgemaakt. Deze kan direct contact voldaan worden of binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt worden op een door Groei en Bloei Coaching by Mariëlle aan te wijzen bankrekening

Als de betalingstermijn is verstreken zal er een betalingsherinnering verstuurd worden.  Wanneer deze uitblijft is Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten van €7,50 per nota in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Groei en Bloei Coaching by Mariëlle genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gerechtigd de verdere begeleiding op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben gedaan. 

Laat kosten nooit een belemmering zijn om hulp te zoeken. Neem contact met mij op om te zoeken naar een oplossing.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien het kind en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

De coach is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.


Slotbepalingen

  1. Deze voorwaarden zijn geplaatst op website; www.groeienbloeibymarielle.nl
  2. Groei en Bloei Coaching by Mariëlle behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
  3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach
  4. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.
  5. Door het traject aan te gaan bij Groei en Bloei Coaching by Mariëlle gaat u akkoord met alles wat gesteld is in deze algemene voorwaarden.